Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Wegwijs in de St. Bonifatiusparochie

Direct hieronder vindt u een recente beschrijving van de parochie door Hans van Veelen. Daaronder staat de tekst van twintiig jaar geleden, met veel historische informatie

Nieuw, update december 2013:

Wegwijs in de Sint Bonifatiusparochie

Op 1 januari 2014 is de parochie van Almere Haven samen met de parochies van Almere Stad en Almere Buiten opgegaan in één grote rooms-katholieke parochie. De grenzen van de nieuwe parochie vallen nu samen met de gemeentegrens van Almere.

De parochie is vernoemd naar de heilige Bonifatius. in oude geschriften die verslag doen van zijn missionaire arbeid, wordt Almere al genoemd. De parochie van Almere Havan droeg eveneens zijn naam.

Het pastoresteam bestaat momenteel uit pastoor Sandor Koppers (priester), pastor Raymond Maas (priester) en pastor Paul Leferink (pastoraal werker). Hun adressen en telefoonnummers vindt u elders op deze website. Naast hun pastorale taken hebben de leden van het pastoresteam ieder een werkterrein gekozen waaraan zij bijzondere aandacht schenken. Voor pastoor Koppers is dat gemeenschapsopbouw, pastor Maas heeft als bijzonder aandachtsgebeid vieringen en pastoor Leferink is het aanspreekpunt voor charitas en diaconie.

Door het opgaan in een groter geheel heeft Almere Haven geen eigen parochiebestuur meer. Om de belangen van de parochianen die in Almere Haven wonen of in het kerkcentrum Goede Rede kerken, te kunnen behartigen, hebben de oude bestuursleden zitting genomen in een locatieraad. Deze raad komt zonder vaste frequentie enkele keren per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken die vanuit Almere Haven moeten worden ingebracht in de vergaderingen van het parochiebestuur en/of het Oecemenisch Beraad.

De locatieraad bestaat momenteel uit de dames Anja Stam, Irene Visser en Gemma Stroet en de heren Christiaan Hertel, Theo van Scheppingen, Vincent Oomen en Hans van Veelen. Ook pastor Paul Leferink neemt zo mogelijk aan de vergaderingen deel.

Vanuit Almere Haven hebben Irene Visser (diaconie) en Hans van Veelen (communicatie & publiciteit) zitting in het parochiebestuur.

Vanaf het moment dat de eerste bewoners naar Almere kwamen, heeft het kerkelijk leven in de oudste kern van onze woonplaats een oecumenische basis gehad. Protestanten en katholieken bouwden en beheren samen een kerkcentrum, ontwikkelden gezamenlijk diaconale activiteiten en vergaderen ook samen om dienstbaar te zijn aan de Goede Rede-gemeenschap. In dit oecumenisch beraad, dat éénmaal in de 2 maanden plaatsvindt, nemen namens de parochie deel Irene Visser, Anja Stam, Theo van Scheppingen en Hans van Veelen.

Met uitzondering van de laatste zondag van iedere maand, vindt in Goede Rede op iedere zondag een rooms-katholieke viering plaats. Meestal is dit een eucharistieviering als pastoor Koppers of pastor Maas voorgaan, en soms een woord- en communieviering als pastor Leferink voorgaat of de viering verzorgd wordt door parochianen. De zondagse vieringen zijn afwisselend om 9.15 uur en om 11.00 uur. Op de laatste zondag van ieder maand vindt er meestal een oecumenische viering plaats die altijd om 10.30 uur begint. Op de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren is er ook altijd een oecumenische viering naast een rooms-katholieke viering.
 

Een oudere beschrijving:

VANAF DE START VAN ALMERE IN 1975

Het startschot

Op 12 december 1975 kregen de acht eerste bewoners van Almere, woonachtig in een tijdelijk onderkomen, namens de kerken een cactus cadeau als teken van de woestijn. Het jaar daarop werd in de kerstnacht het officiële startschot gegeven voor het kerkelijk leven. De bovenzaal van Café-restaurant De Roef (het gebouw waarin nu modewinkel Vögele is gevestigd) gold als voorlopig ontmoetingspunt. Het was er klein en intiem.

De eerste twee jaar

Toen iedereen elkaar leerde kennen vond alles voor een eerste keer plaats: de sleuteluitreiking voor de eerste huizen aan de Schoolwerf, de oprichting van allerlei onderwijs-voorzieningen, de eerste doop (21 augustus 1977), de eerste kerkelijke begrafenis (31 oktober 1977). De eerste pastor Dirk Visser en de eerste predikant Euft Verbaas baggerden eendrachtig door de nog verse zeeklei, om maar zoveel mogelijk mensen welkom te heten. Als je niet het gevoel had dat je kerkelijk was, mocht je je op zijn minst dringend uitgenodigd weten je van je beste kant te laten zien.

Het Schip en de Werven

Met de Schoolwerf als pioniersdorp is Almere klein begonnen. Terwijl de andere Werven in aanbouw of reeds opgeleverd waren, werd naast de Schoolwerf de kiel gelegd voor een bijzonder schip: het kerkcentrum 'Goede Rede'. Het gewelfde plafond in de grote kerkzaal is daadwerkelijk door scheepstimmerlieden als de romp van een schip gebouwd. In de grote kerkzaal waan je je even buiten het schip van je dagelijks leven. Je staat als het ware op de kade, 'goede rede' bedoeld als ankerplaats op weg naar de veilige haven. Een 'Goede Rede' biedt een moment van rust. Het was niemand minder dan de Apostel Paulus die op identieke wijze tijdens een zware storm rust vond op een plek genaamd "Goede Havens" ofwel "Goede Rede" (Handelingen van de Apostelen 27,8). Wij zien ons kerkcentrum als een groot huis met veel appartementen. Ruimte genoeg voor de maar liefst zes kerkgemeenschappen, die er gebruik van maken.

Sint Bonifatius varend over het Almere

Op 11 mei 1980 is onze parochie opgericht. Als patroon van de toenmalige wijkparochie werd de heilige.Bonifatius gekozen. In zijn levenskroniek uit het jaar 753 staat namelijk, dat hij tijdens een missiereis van Utrecht naar Oostergo over 'het Almere', zoals de latere Zuiderzee toen heette, voer. Zo ziet u maar hoe oud Almere al is! En Bonifatius? Hij moest dus nog even doorvaren, om zijn goede rede te bereiken... In het parochielogo staat hij afgebeeld met het evangelieboek, dat hij boven zijn hoofd hield in een vertwijfelde poging het zwaard van zijn moordenaar te ontwijken. Zo staat hij uit steen gehouwen in Dokkum, waar hij op 5 juni 754 de marteldood stierf. In de gemeente Almere is de naam van Bonifatius ook verbonden aan de Bonifatiusspeld, die wordt uitgereikt aan burgers, die zich voor Almere verdienstelijk hebben gemaakt.

Van toen naar nu

Veel Havenaren blijken zeer honkvast te zijn. Een flinke groep mensen, die hier al vanaf de eerste jaren woont, staat garant voor het bewaken van het oecumenisch ideaal, zoals dat typerend is gebleken voor Almere Haven. Katholieken en protestanten vormen hier een hechte gemeenschap. Ook vele voormalige inwoners van Almere Haven die in de loop der jaren zijn verhuisd naar één van de andere wijken, blijven de Goede Rede-gemeenschap trouw en zijn actief als lid van een bestuurscollege of werkgroep.

Er zijn heel wat taken die gemeenschappelijk worden uitgevoerd: van een gezamenlijke dienstverlening (diakonie), de voorbereiding van de maandelijkse oecumenische viering tot en met het beheren van het kerkgebouw. Ook in het jeugdwerk en het ouderenpastoraat wordt samenwerking gezocht en gevonden. Uiteraard komt steeds meer de vraag naar boven wat belangrijk is voor een kerk en voor Almeerders nu in deze tijd.

Welke accenten moet je leggen?

Er is een groeiende behoefte te bespeuren naar spiritualiteit enerzijds, maar niet zonder een open houding naar de samenleving anderzijds. In dat geheel wil de Sint. Bonifatiusparochie een open en gastvrije gemeenschap zijn vanuit het geloof dat de Heer in ons midden is en met ons meetrekt op onze levensweg. Voor veel mensen blijkt ook de eigen rooms-katholieke nestgeur niet te versmaden. Het is de kunst om in goed overleg erachter te komen wat eenieder inspirerend vindt. Juist als u hier in Almere pas bent komen wonen, is het interessant om uw eigen ervaringen van elders in te brengen. Nieuwe ideeën en wensen zijn zeer welkom!

Parochie Sint Bonifatius

Kerkelijk en burgerlijk Almere Haven vertonen sinds een paar jaar de symptomen van een oude stadswijk, waaruit veel mensen wegtrekken. De nieuwe wijken in Stad, Buiten, Hout en Poort lonken ook naar het oudste stadsdeel van Almere, de groene en wijdse indruk van Haven ten spijt.

Het is de Gemeente Almere er echter veel aan gelegen, om Haven opnieuw vitaal te maken en het eigen karakter te benadrukken. Dat gebeurt ondermeer door een grote opknapbeurt van het centrum en de realisatie van enige nieuwbouwprojecten.

Ook in onze kerkgemeenschap wordt vanuit verschillende invalshoeken nagedacht over de vraag hoe we bij zowel de tijd als bij de traditie kunnen blijven wat betreft geloofsinspiratie, uitstraling en interne organisatie.

ORGANISATIE VAN DE PAROCHIE

Parochiebestuur

Het bestuur van de parochie stelt zich tot taak de actuele ontwikkelingen in de parochie met aandacht te volgen en is benieuwd wat mensen in deze tijd beweegt en waar zij warm voor lopen. Het parochiebestuur hoopt daardoor mensen en groepen met elkaar in contact te brengen en waar nodig tot samenwerking te bewegen. De ervaring wijst uit, dat parochianen zich individueel en ook collectief op die manier sterker voelen. Je gaat iets van een gemeenschap bespeuren: mensen die elkaar kennen en opzoeken. Ook het contact als geloofsgemeenschap met niet-kerkelijken kan wederzijds verrijkend zijn. Een voorbeeld: kinderen van het Eerste Communieproject voeren actie voor de Stichting 'De Opkikker", een instantie die vakanties organiseert voor ernstig zieke kinderen.

Het parochiebestuur bestaat uit parochianen, die door de bisschop van het diocees Haarlem-Amsterdam zijn benoemd. Naast aandacht voor wat er in de parochie gaande is, behartigt het parochiebestuur de materiële zaken, de diakonie/charitas (de dienstverlening) en samen met de leden van de wijkkerkenraad in het Oecumenisch Beraad de jaarplanning.

Secretariaat

Openingstijden: tijdens de 'Open Kerk' op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en rondom de vieringen op zondag

Postadres: KERKGRACHT 60, 1354 AM ALMERE-HAVEN

Telefoon: 036 - 5318634

FINANCIËN

Kerkbalans

De jaarlijkse financiële bijdrage

Voor de vaste kerkelijke bijdrage wordt jaarlijks in januari de actie Kerkbalans gevoerd. U ontvangt in de eerste weken van het nieuwe jaar een envelop in de bus met het verzoek uw opgave te doen voor het nieuwe kalenderjaar. Daar zit ook een acceptgiro bij, zodat u uw bijdrage al thuisbankierend over kunt maken.

In toenemende mate zijn wij als kerkgemeenschap genoodzaakt om financieel zelfstandig te worden. Dat is een hele klus aangezien wij de afgelopen jaren slechts ten dele in staat zijn geweest inkomsten te verwerven uit andere bronnen dan de eigen bijdragen, de collectes en enige bisdomsubsidies. Nu na ruim dertig jaar kerkontwikkeling in Almere Haven dienen zich grote posten aan voor het onderhoud van ons kerkcentrum. Het parochiebestuur is ieder die in staat is naar draagkracht ondersteuning te geven zeer erkentelijk.

VIERINGEN

De katholieke en de protestantse vieringen zijn op zondag afwisselend om 09.15 en 11.00 uur

Wegens het gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw door verschillende kerkgenootschappen zijn er wisselende aanvangstijden: de ene zondag de katholieken om kwart over negen en de protestanten om elf uur en de zondag daarop de omgekeerde volgorde.

In ons kerkblad Goede Reden staan deze tijden vermeld. Een andere mogelijkheid is nog om vanaf vrijdagochtend 12.00 uur, voorafgaand aan het betreffende weekend, het antwoordapparaat van het parochie-secretariaat te beluisteren.

Verschillende soorten vieringen

In de loop van de jaren zijn in onze en andere parochies liturgische vieringen ontstaan met elk een eigen karakter, hetgeen de kerkgang zeer zeker gevarieerd maakt:

- Eucharistieviering

In de Eucharistievieringen gaat een priester voor. De priester is gewijd om de instellingswoorden uit te spreken waardoor brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden. Brood en wijn zijn dan geconsacreerd met andere woorden gewijd.

De uit een eucharistieviering overgebleven Heilige Gaven worden in de kapel in het tabernakel bewaard. Ze worden bewaard voor de vieringen o.l.v. een pastoraal werker of van parochianen en voor de zieken thuis.

- Woord- en Communieviering

Er laten zich twee typen communievieringen onderscheiden:

– een rooms-katholieke viering onder leiding van een pastoraal werker

Een pastoraal werker is een niet-gewijde ambtsdrager met een bisschoppelijke aanstelling. Hij of zij mag voorgaan in communievieringen, waarin de vooraf gewijde Gaven worden uitgereikt.

– een rooms-katholieke viering onder leiding van parochianen

In samenwerking met de Sint. Martinusparochie van Almere Stad is er een groep parochianen gevormd die enkele keren per jaar een zondagviering leidt.

- Oecumenische viering

Elke laatste zondag van de maand is er in Haven een oecumenische viering om 10.30 uur, opdat ook daadwerkelijk de eenheid tussen christenen onderling bevorderd wordt.

Vaste punten door het jaar heen zijn de Start- en Vredeszondag (eind september) een van de Kerstnachtvieringen, de viering van de Week van de Eenheid (eind januari), enkele Goede Week-diensten, één van de vieringen tijdens de Paasnacht en Pinksteren.

De oecumenische vieringen worden verzorgd door een werkgroep waarin wijkgemeenteleden en parochianen samenwerken. Er is in deze gezamenlijke vieringen altijd een tafelviering als uitdrukking van onze gemeenschap (= "communio") met de ene Heer, met elkaar als mensen en met elkaar als kerken. Omwille van het goede wederzijdse verstaan zijn het brood en de wijn in de oecumenische diensten niet gewijd. Daardoor kan een ieder de aanwezigheid van de Heer als het Levende Brood (Joh.6, 35) op eigen wijze gelovig beleven.