Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Wat ons samenbindt in de geloofsgemeenschap rond Goede Rede Almere Haven

Wat ons beweegt

Wij weten ons als geloofsgemeenschap ten diepste geïnspireerd door het verhaal van Jezus, zoon van Israël, opstandeling uit de machten die doden.

In zijn leven-voor-ons-uit, inzet voor de minsten onder ons, zoeken wij steeds opnieuw fundament en perspectief voor ons en de wereld waarin wij leven.

Wij willen antwoord geven op wat God in Jezus ons vraagt: dat wij de weg zoeken van recht en vrede voor allen: lichaam van Christus, thora in levenden lijve, recht en vrede te doen met hart en ziel.

Gemeenschap

Onze geloofsgemeenschap kenmerkt zich door ontmoeting en respect voor ieders eigenheid.

Wij bieden elkaar ruimte om in te leren, te vieren en te dienen. Zo geven we gestalte aan onze gezamenlijke roeping.

Geest

Daartoe willen we ons laten leiden door de dynamiek van de Geest: die ons tot beweging en bewogenheid roept.

Alleen als wij die spiritualiteit blijvend en vrijmoedig ter sprake brengen, komen wij tot speelbare regels voor 'gemeenschap'. Wij worden gedaagd tot een oprechte en kritische openheid naar onszelf en de ander. Een openheid om in vreugdevolle verbondenheid te delen, en in vieren, leren en dienen te beleven.

Inspiratie

Wij dragen er zorg voor dat we steeds weer te rade gaan bij de bronnen van ons geloven. Het verhaal van de bijbel doet een altijd actueel beroep op ons levensverhaal.

In kerkdiensten /vieringen en het persoonlijke gesprek zoeken wij de weg van het leven (vierhuis en leerhuis bijeen).

Wij dragen er zorg voor dat er in Goede Rede Almere Haven ruimte is voor meditatie en gebed, stilte en gezang.

De Geest raakt ons waar en wanneer zij wil. Wij dragen zorg voor ruimte en dynamiek, geest die ons in beweging brengt.

Communicatie

Inspiratie vraagt om communicatie. Om elkaar te vinden, moeten we elkaar ook zoeken: vanuit onze oude soort van herkomst zoeken naar een nieuwe toekomst. Aandacht en erkenning voor elkaar leidt tot herkenning.

Onze basishouding is die van de 'leerling' - wij zijn allen 'in de leer' in het zoeken van de weg van Gods liefde onder mensen. 'Leraar' en 'leerling' zijn a.h.w. wisselende rollen, niemand weet beter dan de ander. Beter is dat we van elkaar leren verstaan met hart en ziel.

Zo willen we onze inspiratie naar binnen en naar buiten communiceren, bevorderen dat ieder in zijn/haar eigen geloofstaal en traditie kan groeien.

In de ontmoeting ligt de verrijking.

Organisatie

Inspiratie vraag om enige organisatie. Concreet betekent dat:

Voor ieder moet er ruimte zijn voor aansluiting bij eigen wensen en mogelijkheden - ruimte voor een eigen actieve, betrokken plek.

Werkgroepen staan altijd open voor nieuwe leden en contacten.

Verantwoordelijkheden worden helder gestructureerd: overzicht en vertrouwen als basis. Je kunt soepel meedoen, je weet waaraan je toe bent.

Eindverantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk bij één orgaan neergelegd.

Dat kan - na een nog te nemen voorbereidingsperiode - door een (gedeeltelijke) samenvoeging van wijkkerkenraad (WKR) en parochiebestuur (PB) in één samenwerkingsraad (SWR). Daarbij kan een samenvoeging van WKR moderamen en een deel van het PB werken als dagelijks bestuur (SWR-db).

Uitgangspunt is: wat samen gedaan kan worden, dat wordt samen gedaan. Werkgroepen en projecten kunnen (deels) in elkaar geschoven worden.

Inspiratie en communicatie blijven de sleutelwoorden.

J.S. Bosch, predikant, 6 februari 2003,

op persoonlijke titel geschreven voor de website Goede Rede met gebruikmaking van materiaal van De Drie Ranken /De Maten in Apeldoorn 1997.

Ík zie dit als een 'permanent concept' waar ieder zijn/haar bijdrage aan kan toevoegen.

.