Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Nieuws uit de Parochie

Update 3 julli 2018

Hieronder vindt u het verslag van de laatste parochiebestuur vergadering.

Voor uitgebreide informatie over de Bisdombedevaarten en andere RK zaken kunt u meestal ook terecht op de website van katholiek Almere: http://www.katholiekalmere.nl

UIT DE VERGADERING VAN HET PAROCHIEBESTUUR.

Afgelopen maand (mei) zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in het bestuursoverleg:

De “herziene Gedragscode Pastoraat” wordt verspreid binnen de parochie.

Er wordt gekeken hoe koren het beste kunnen samenwerken. Zeker ook samenwerking met de PKN kan een optie zijn.

Volgens de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die de privacy moet garanderen, moet een functionaris gegevensbescher-ming worden aangesteld. Dit hoeft niet op parochieniveau want dit is op bisdom niveau geregeld. De RK parochie mag alleen gegevens uitwisselen met de PCI.

Voor wat betreft de voortgang van de nieuwbouw:
Bij het bisdom is gevraagd om de beschikking te krijgen over een bouwdepot om betalingen uit te verrichten, voor de nieuwbouw van de nieuwe kerk.
De omgevingsvergunning is definitief.
Met de gemeente is overleg om de grond bouwrijp te maken. De gemeente is verantwoordelijk hiervoor. Er is al een adres bekend voor het nieuwe kerkgebouw, met straatnaam: Contrabasweg.
Vier bouwbedrijven zijn aangeschreven en hier komen positieve reacties op.

Er is een kerkorgel aangeboden aan de parochie. Tegen de kosten van vervoer kan deze worden overgenomen van een kerk in Haarlem.

Op Tweede Pinksterdag wordt voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’ gevierd. Paus Franciscus heeft dat nieuwe feest officieel op de liturgische kalender laten plaatsen.

Er is een koorrooster opgesteld wat door het liturgisch beraad nog formeel moet worden goedgekeurd.

In oktober zal een diaconiebalans worden gestuurd naar de parochianen.

De werkgroepen zullen komende jaren gaan werken met een gemeen-schappelijk thema. De vredesweek is van 16 – 23 september, wat te vroeg is om voor te bereiden als themaweek van alle werkgroepen maar indien mogelijk is het wenselijk dat er aandacht wordt besteed aan de vredesweek door de werkgroepen.

Uitnodigingen voor 150 vormelingen gaan verstuurd worden. Op 17 juni zal de huidige derde jaars-groep vormelingen gevormd worden.

Het bestuur is dankbaar voor alle energie en tijd die is en wordt gestoken in het beheer van de inhoud voor de website en de app voor de mobiele telefoon. Dit beheer gaat binnenkort overgedragen worden.

Echter de mobiele app die technisch mogelijk wordt gemaakt door de Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie, gaat hiermee stoppen per 1 maart 2019. De mobiele app zal dus niet meer bijgewerkt gaan worden en zelfs stoppen.

Uit het gezamenlijk overleg met de PKN blijkt dat er voldoende vrijwilligers zijn voor het beheer van de Lichtboog, maar er zijn coördinatoren nodig, liefst één vanuit de PKN en één vanuit de RK parochie.

De KBO (katholieke bond voor ouderen) gebruikt de Lichtboog ook voor bijeenkomsten. Met de KBO vindt overleg plaats hoe de bijeenkomsten kunnen blijven plaatsvinden nu er geen beheerder meer is.

Het verzoek is gedaan aan de tellers van de collecteopbrengsten om na een vroege viering de tellingen op de eerste verdieping te doen om verstoring te voorkomen van de late viering/dienst.

Er komt een proef met LED lampen in de Lichtboog. LED lampen zijn energiezuinig en hebben een ander soort lichtuitstraling. Parochianen zal gevraagd worden wat zij hiervan vinden.

De jaarrekening van de beheerscommissie (BHC) is goed bevonden door de kascommissie.

De Samenwerkende Kerken in Almere Haven bezinnen zich over hoe in de toekomst het kerkcentrum open te houden. Er worden wat opties verkend maar er zijn nog geen concrete initiatieven opgestart.

In de Goede Reden liggen regelmatig proefexemplaren van de Kerkmare als die over zijn. Het is niet de bedoeling om dit structureler te doen omdat er nu eenmaal abonnementskosten aan verbonden zijn. Wel blijven er proef-exemplaren indien voorradig beschikbaar.

De volgende vergadering is op 21 juni, de laatste voor de vakantieperiode van twee maanden.

Peter de Zwart