Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Uit de Geloofsgemeenschap Goede Rede kerkenraad

Update 6 juli 2018

Hieronder vindt u de Korte Impressie van de 10 april en 7 mei 2018 kerkenraadsvergaderingen van de Geloofsgemeenschap Goede Rede

Welkom en Opening
De voorzitter Jan Denkers heet iedereen hartelijk welkom, waarna de vergaderingen worden geopend met het lezen van een beschouwende en een meditatieve tekst.

Werkgroep Vieren
Deze werkgroep heeft een aantal keren vergaderd waarbij nieuwe ideeën en plannen ter sprake zijn gekomen.

Eén van die plannen is om in het komende najaar drie nieuwe kapel-vieringen te organiseren. Deze vieringen zullen niet te snel achter elkaar worden gehouden. Het gaat de werkgroep hierbij vooral om verdieping te zoeken bij deze vieringen, en het elkaar inspireren. Een aandachtspunt bij deze kapelvieringen zal stilte zijn, een nadere uitwerking hiervan zal nog gebeuren. De vraag is aan de orde geweest of de werkgroep zich nu ook met de reguliere diensten zou kunnen bezig houden. Er zijn echter een groot aantal zaken die bij het organiseren van een dienst nodig zijn, waarvan van te voren ook het nodige geregeld moet worden. We kunnen overwegen om deze zaken op te splitsen in punten die door de werkgroep, naar hun wensen, gedaan kunnen worden, en de meer standaard zaken. Nieuwe zaken die bij de speciale vieringen aan de orde zijn gekomen kunnen dan ook doorgetrokken worden naar de reguliere vieringen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een korenrooster dat hierbij betrokken zou kunnen worden.

Mededelingen uit het pastoraat
In verband met het functioneren van het pastoraat komt de nieuwe wet op de privacy ter sprake, de wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbe-scherming, die op 25 mei 2018 in werking treedt. Kunnen we nog op de oude voet doorgaan?

Er is afgesproken dat we een ckecklist maken zodat het duidelijk is op welke zaken we moeten letten om eventuele aanpassingen te maken.

Mededelingen uit de Algemene Kerkenraad
Er heeft een “heidag” vergadering plaatsgevonden waarbij een aantal leden van de drie wijkkerkenraden aanwezig waren. Het was een ontmoeting tussen de wijken onderling, gericht op de toekomst van de AKR. De wijken hebben hun eigen identiteit en activiteiten gerapporteerd, waardoor de wijken onderling van elkaar kunnen leren.

In een daarop volgende AKR vergadering is besloten dat de ideeën uit de deze heidag betreffende de samenstelling en de vergaderfrequentie van de AKR verder uitgewerkt gaan worden. Het idee is om de vergaderingen te beperken tot punten die vanuit de wijken, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen worden ingebracht en waar besluitvorming nodig is door de AKR. Daarnaast zullen er inspiratiemomenten worden georganiseerd waarin het delen en inspireren (vanuit de wijken en colleges) voorop staat en/of nieuwe inzichten verkregen kunnen worden voor het maken van plaatselijk beleid. Voor deze inspiratiemomenten zal “breed” worden uitgenodigd om ook hen die geen lid zijn van een WKR of college de gelegenheid te geven actief te participeren. In de volgende AKR vergadering zal hierover waarschijnlijk een besluit worden genomen, waarbij de meningen van de wijken meegenomen zullen worden. De wijken zullen dan ook meer zelfstandigheid krijgen, behalve voor vermogensrechtelijke aangelegenheden, rechtspositie van beroepskrachten, het kerkelijk bureau, de preek-voorziening en algemene communicatie.

Mededelingen uit het Oecumenisch Beraad
Een belangrijk punt dat aan de orde is geweest is hoe de Geloofsgemeen-schap Haven over 3 jaar functioneert. Dit in verband met de pensionering van Ds. Tonnis Buurma, en het vertrek van de RK parochie uit Goede Rede. Hoe is de ontwikkeling in oecumenisch verband? We kunnen spreken van grote uitdagingen in verband met bovengenoemde punten. Kunnen we al scenario’s benoemen hoe we verder willen gaan?

In verband hiermee is in de laatste vergadering van het OB een mogelijk concept van een Stadsklooster in Goede Rede besproken. Hierover en over borging van de continuïteit van het oecumenisch karakter van onze geloofs-gemeenschap zullen verdere voorbereidende gesprekken onder begeleiding van Arnold Schilder gevoerd gaan worden. Dit als basis voor een bijeen-komst voor een breed oecumenisch overleg met brede participatie uit onze geloofsgemeenschap.

Gemeenteavond
Deze avond heeft plaatsgevonden op 17 mei. Ter voorbereiding hierop zijn in de afgelopen kerkenraadsvergaderingen een groot aantal onderwerpen genoemd die aan de orde kunnen komen. Er is een voorbereidingsgroep gevormd om deze avond te organiseren. De opzet is dat er na een informatieve inleiding een gedachten wisseling met de gemeenteleden komt, gericht op de speciale vieringen georganiseerd door de Werkgroep Vieren (zie het verslag van de Gemeenteavond elders in dit blad).

Werkplan Ds. Tonnis Buurma
Het nieuwe werkplan is al enige tijd in werking. De opzet hiervan is om het nieuwe dienstverband van Ds. Tonnis Buurma voor alle betrokkenen succesvol te laten zijn. Een onderdeel van dit werkplan is de evaluatie, niet als controlemechanisme maar als instrument om de werkbaarheid te bepalen van het werkplan, en om te monitoren of onze vooropgezette doelen worden gehaald en indien nodig bij te sturen. Deze evaluatie geeft een gunstig resultaat weer, er zijn geen grote afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de verwachtingen.

Sluiting
Eén vergadering is afgesloten met een orgelmuziekstuk, gevolgd door het “Onze Vader” gebed, de andere met het lezen van een artikel in relatie met Palmpasen.

 Namens de kerkenraad Goede Rede, Piet van Heijningen.

 
   

  terug naar boven