Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Oecumenisch kerkcentrum

Goede Rede

Geschiedenis en beschrijving

In Almere werken de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente samen in een Federatie. Samen met deze Federatie hebben rooms-katholieke christenen 'Goede Rede' gebouwd. De naam Goede Rede komt uit Handelingen 27,8.

De apostel Paulus is in Handelingen 27 op een schip dat naar Italië vaart. De wind is niet gunstig, ze varen onder Kreta langs en komen aan bij een plaats met de naam 'Goede Rede'. Een goede plek om rust te vinden na de storm.

Het ontwerp van Goede Rede is van architect Steen van het bureau Steen en Tuynhof in Leeuwarden. Hoofdaannemer was de firma Jurriens uit Utrecht. Het gebouw is multifunctioneel van opzet. De ruimten worden gebruikt voor vergaderingen, clubs, bruiloften, recepties, uitvoeringen en concerten.

Voor het totstandkomen van Goede Rede is subsidie gegeven door:

- De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

- Het bisdom Haarlem van de Rooms-katholieke Kerk

- De Stichting Steun Kerkbouw van de Gereformeerde Kerken in Nederland (SSK)

- Het Zuiderzeefonds van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Enkele data

- 5 sep. 1975: eerste vergadering bouwcommissie

- 23 dec. 1977: eerste paal en naamgeving 'Goede Rede'

- 13 mei 1979: ingebruikname kapel

- 7 sep. 1979: officiële ingebruikname

- 10 apr. 1980: ingebruikname carillon

Toren

De rijksdienst voor de IJsselmeerpolders wilde graag bij de kerk een toren bouwen als een oriëntatiepunt in de toekomstig kern Haven van het Almere gebied. De Rijksdienst heeft deze toren volledig gefinancierd. De toren is 35 meter hoog.

De beide punten van het kerkdak zijn 21 en 14 meter hoog. De toren vormt dus de optelsom: 35 meter.

Het carillon telt 47 klokken, gegoten in de klokkengieterij van de firma Eijsbouts in Asten .

De 47 klokken hebben en ornament van spelende kinderen, ontworpen door de Weerter kunstenaar Elory Werz, 1980 was immers het jaar van het kind.

De drie grootste klokken kunnen door de kerken worden geluid en hebben de volgende namen en opschriften:

- Kerstklok: U is heden de Heiland geboren.

- Paasklok: De Heer is waarlijk opgestaan.

- Pinksterklok: De Geest van de Heer vervult het heelal.

De 44 andere klokken hebben namen gekregen van gemeenten die rondom of in de voormalige Zuiderzee hebben gelegen of nu aan het IJsselmeer liggen.

Grote kerkzaal

Deze kerkzaal is de grootste ruimte van het gebouw en biedt met een oppervlakte van 18 x 18 meter plaats aan ruim 400 stoelen. Als de schuifwand open is, is de totale capaciteit 600 plaatsen.

Liturgisch centrum

Het liturgisch centrum is ingericht voor zowel rooms-katholieke als protestantse eredienst. Per week wisselt de aanvangstijd van de rooms-katholieke en protestantse morgendienst (09:30/11:00 uur). Elke maand (meest de laatste zondag van de maand) is er een oecumenische viering op de zondagochtend (10:30 uur).

Plafond

Het plafond is violet geschilderd.

De vorm van het plafond doet denken aan het ruim van een schip. Of ook aan de laatste golf van de Zuiderzee die vlakbij Almere stukliep op de kust van het oude land. Of aan een V-teken. Of aan voor het gebed opgeheven handen.

De inrichting van de kerkzaal is voor rooms-katholieke gevoelens wat kaal en voor reformatorische gevoelens wat uitbundig.

De kansel staat centraal en bestaat uit een eenvoudig ingemetselde muur vlak bij het kruis en naast avondmaalstafel/altaar.

Tabernakel

De tabernakel bevindt zich rechts van het wandkleed aan de muur. Is bedoeld als ruimte voor het bewaren van het in de rooms-katholieke eucharistieviering geconsacreerde brood.

Keramiek

De bekers en broodschalen die bij eucharistie en avondmaal worden gebruikt, komen uit de pottenbakkerij van de broeders van Taizé in Frankrijk (Bourgondië). De broeders van Taizé zijn sterk oecumenisch ingesteld. Het is eenvoudig en eerlijk aardewerk.

Doopvont

De kunstenaar/koperslager van Breskens heeft het doopvont vervaardigd. De vorm van het koperen bekken doet ook weer denken aan de wereldvol. Het doopvont is een geschenk van de Hervormde Gemeente te Vught die juist het 350 jarig bestaan vierde in 1979 toen Goede Rede werd geopend.

In de kapel is een koperen doopvont van de dezelfde kunstenaar/koperslager

Kanselkleden (antependia)

De kleden aan de kansel wisselen van kleur naar gelang van de tijd van het kerkelijk jaar. Ze zijn door vier Almeerse vrouwen gemaakt.

Tegelijk zijn van dezelfde stof ook stola's gemaakt voor zowel de rooms-katholieke als de protestantse voorganger. De antependia én de stola's horen bij het kerkgebouw.

Orgel

Het orgel werd in 1979 gebouwd door de Limburgse orgelbouwer Leon Verschueren uit Heythuysen onder advies van de organisten Bernard Bartelink en Hans Erne.

Vergelijkbare of bijna identieke orgels zijn in dezelfde tijd gebouwd in Ermelo, Tilburg en Maastricht (Sint Servaes).Ze zijn ambachtelijk gemaakt volgens de principes van de klassieke Franse/Waalse orgelbouw

De kast van het orgel is van Frans eiken. Het orgel telt in totaal 1074 pijpen waarvan de grootste mahonie houten pijp een lengte heeft van ca 2.40 meter. De kleinste metalen pijpjes zijn niet groter dan enkele centimeters.

De klassieke Franse/Waalse orgelbouw kent in tegenstelling tot bijv. de Hollandse/Duitse orgelbouw geen specifieke werkopbouw. Het pijpwerk is voor de verschillende klavieren niet per werk gegroepeerd maar door elkaar heen gebouwd.

Wandkleed

Aan de 21 meter hoge wand in de grote kerkzaal hangt een kleed van 2 x 2.5 meter. De ontwerpster ervan is Marie Louise Bauw, naaldkunstenares in Lelystad.

Het is een voorstelling van drie vrouwenfiguren. Ieder figuur stelt één van de drie kerken voor, die meededen aan de bouw van Goede Rede en die het ook nu gebruiken. Deze vrouwen houden in een rondedans elkaar vast en ook houden zij het symbool van de wereldkerk hoog: een wereldbol met daarop de wereldzee, met een schip dat als mast een kruis heeft.

Deze voorstelling doet denken aan een schilderij van de Italiaanse schilder Botticelli (1446-1510): ' De Lente' – in Florence.

Dertig Almeerse vrouwen en twee mannen hebben dit kleed geknoopt. Het weegt ongeveer 60 kilo en is van zuivere Smyrnawol. Als men er dichtbij gaat staan, ziet met duidelijk het reliëf.

Posters

Vier posters op spaanplaat geplakt zijn door de heer Van Dorp te Vlaardingen als geschenk bij de ingebruikname van Goede Rede gegeven.

De voorstellingen zijn reproducties van de glas-in-loodramen in de Verzoeningskerk te Taizé:

- De aankondiging door de engel aan Maria

- De intocht in Jeruzalem

- Het kruis en het Paaslam

- Pinksteren

Bijzaal grote kerkruimte

Aan de muur van de bijzaal vindt u een serie foto's van de Almeerse fotograaf Gerrit Schutte. Zij tonen de geschiedenis van het slaan van de eerste paal tot de eerste kerkdienst vlak voor de officiële opening, waarbij de tweede rooms-katholieke pastor Jan Duin werd geïnstalleerd.

Ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte is eigenlijk gebouwd als een straat tussen de Kerkgracht en Kerkstraat. Met de nieuwe plannen om Goede Rede op te fleuren tot een bij de tijds gebouw met een open gezicht zal waarschijnlijk de oorspronkelijk ingang (Kerkgracht) in eer hersteld worden.

Ontmoeten is dan op die weg voor de komende en de gaande mens. We komen elkaar tegen – en dan gebeurt er wat.

Houten kruis

In de gang naar de kapel hangt rechts een houten kruis. Een paar kersverse bewoners van Almere vonden het in Zwitserland. Bij de opening van Goede Rede gaven ze het als geschenk.

Kapel

Dit is de enige ruimte in Goede Rede die niet voor andere dan godsdienstig doeleinden wordt gebruikt: gebedsdiensten, diensten met kleinere toeloop op zaterdag en zondagavonden. Ook rouw- en trouwdiensten worden hier gehouden. Verder fungeert de kapel als een stiltecentrum.

- De tafel is van hetzelfde hout in de grote kerkzaal.

- De keramiek is – evenals in de grote kerkzaal – uit Taizé.

- Het doopvont is van dezelfde koperslager/kunstenaar.

- De crucifix is een geschenk bij de opening.

- Het Mariabeeld is later geschonken. In deze hoek kan men een kaarsje branden.

Icoon

Aan de muur hangt een reproductie van de Icoon van 'de drie-eenheid' van de Russische monnik Roeblejev uit de 15e eeuw.

Roeblejev verwijst hiermee naar Genesis 18,1-15: de drie mannen op bezoek bij Abraham. De ene God in drie volstrekt gelijke personen uitgedrukt in de gelijkheid van de engelen.

De drie personen schijnen met elkaar in gesprek. De volheid van de liefde word uitgedrukt door de beker die in het middelpunt staat.

Bij de restauratie van de icoon werd de inhoud van de beker zichtbaar: het Lam.

- De middelste engel wijst met zijn scepter naar de boom des levens, beeld van de Vader.

- De linker engel wijst op de tempel, het huis van God, lichaam van Christus, de Zoon.

- De scepter van de rechter engel wijst op de rots die zich buigt in de storm, de geweldige wind van Pinksteren: Heilige Geest.

Beeld

'Icoon' komt van het Griekse woord voor beeld/afbeelding (eikoon). In Genesis 1,27 schept God de mens naar zijn beeld (icoon). Iconen worden wel genoemd: vensters op de eeuwigheid.

Deze reproductie is vervaardigd in de ateliers van het Benedictijner klooster te Chevetogne (bij Dinant, België).